Environmentální politika a politika kvality firmy

Motto:
Váš odpad - naše surovina

IQNet 14001Certifikát 14001
IQNet 14001 Certifikát 14001

Firma HBH odpady s.r.o. poskytuje služby v oblasti nakládání s odpady a navazuje tak na aktivity firmy Jiří Holešák — HBH Sběr surovin, která v této oblasti úspěšně podnikala od roku 1991. Soustředíme se na sběr, výkup a zpracování odpadů a druhotných surovin, zejména sběrového papíru, plastů a kovového šrotu. Od roku 2005 máme úspěšně zaveden systém environmentálního managementu podle požadavků mezinárodní normy ISO 14001 pro veškeré aktivity firmy a oba provozy v Havlíčkově Brodě, zahrnující sběrný dvůr a třídírnu.

Pokládáme za důležité zajišťovat vysokou kvalitu nabízených služeb v souladu s principy ochrany životního prostředí a posilovat tak efektivnější nakládání s odpady z hlediska celého životního cyklu i z hlediska nákladů včetně možnosti předcházení vzniku odpadů. Vedení firmy nese plnou odpovědnost za kvalitu poskytovaných služeb a dopady činností na životní prostředí souvisejícími s těmito službami a proto pevně stojí za těmito závazky:

  • Spokojený zákazník je hlavním cílem a výsledkem trvalého úsilí všech zaměstnanců firmy a také základní podmínkou pro udržení a vylepšení pozice firmy v sektoru odpadového hospodářství nejen v kraji Vysočina, ale i na území ČR.
  • Naše služby významně přispívají k ochraně životního prostředí, protože kvalitním tříděním a dalším zpracováním přijatých odpadů zvyšujeme možnost jeho materiálového využití.
  • Usilujeme o neustálé zlepšování našeho systému managementu a zvyšování environmentální výkonnosti, zejména stanovováním a plněním cílů v oblasti kvality a životního prostředí, prováděním interních auditů a pravidelnou kontrolní činností požadovanou zákonnými požadavky a provozními řády.
  • Provozujeme sběrný dvůr, výkupnu odpadů a linku na zpracování (třídění a lisování) odpadů, při provozování těchto zařízení a poskytování dalších služeb používáme moderní technologie.
  • Plníme zákonné požadavky a jiné požadavky, pravidelně hodnotíme jejich plnění.
  • Sledujeme dopady našich služeb na životní prostředí, provádíme preventivní kroky k předcházení a snižování těchto dopadů.
  • Komunikace se zákazníky, širokou veřejností, státní správou a dalšími zainteresovanými stranami související s kvalitou našich služeb a ochrany životního prostředí je jednou z našich hlavních priorit.
  • Aktivity v oblasti environmentální osvěty jsou vlastní a dlouhodobou iniciativou firmy. Firma tyto aktivity neustále rozšiřuje, protože si uvědomujeme důležitost osvěty a povědomí ve společnosti, hlavně u dětí – ty pak svým vlivem a příkladem motivují i své rodiče a okolí.

V Havlíčkově Brodě 16. března 2018

Jiří Holešák – Jednatel